Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Príhovor Mons. Jozefa Kráľa

Mons. Jozef KrálTakmer každý národ sa môže chváliť osobnosťami, ktoré ho preslávili v dejinách a slúžia ako vzor pre súčasné a budúce generácie.

Už Starý zákon vyzdvihuje jednotlivcov, ktorí sa vyznačili osobitnými cnosťami: „Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov, ako nasledovali po sebe... V ich výrokoch sú slová múdrosti... Usilovali sa o krásny život... Ich potomstvo zostane naveky a ich sláva nezanikne nikdy. Ich telá odpočívajú v pokoji a ich meno žije z pokolenia na pokolenie.“

S dejinami kresťanských národov sú úzko spojené osobnosti svätých. Sú to muži a ženy, ktorí v mnohých prípadoch obohatili svoje krajiny skutočnou civilizáciou a predstavili Krista a jeho učenie nielen slovami, ale predovšetkým svojím príkladným životom. Môžeme povedať, že len svätí sú veľkí, lebo ich veľkosť neskončila smrťou.

Aj dnešný človek chce byť veľký, sám chce riadiť svoju existenciu, svoj osud. Žiaľ, mnohokrát túto svoju veľkosť chce realizovať bez Boha, ba čo viac, chce zaujať miesto, ktoré patrí Bohu.

Dejiny slovenského národa osobitným spôsobom obohatili svojim pôsobením sv. Andrej-Svorad a sv. Beňadik, pustovníci, ktorí sú zároveň nebeskými patrónmi Nitrianskej diecézy. Strediskom pôsobenia sv. Beňadika sa stala Skalka pri Trenčíne a jej okolie. Na toto miesto po celé stáročia prichádzali naši veriaci predkovia, aby si uctili pamiatku týchto svätých a prosili o ich orodovanie s nádejou, že budú vyslyšaní.

Čo nám títo svätí hovoria dnes, nám, ľuďom nového tisícročia, do ktorého sme len nedávno vstúpili, ale nad ktorým sa žiaľ, vznášajú mraky utrpenia, neistoty a tiesne? Odkazujú nám, že nie nenávisť, podozrievanie a závisť, ale láska, znášanlivosť, obetavosť a dobrota, preniknuté duchom evanjelia, sú piliermi bratského spolunažívania a základom i predpokladom duchovného a hmotného dobra.

Ide o dedičstvo, ktoré je potrebné v našom národe zveľadiť a ako také ho odovzdávať budúcim generáciám.

Nech nám svätí Andrej-Svorad a Beňadik pomáhajú svojim orodovaním, aby sme vždy boli verní Bohu a národu!

Mons. Jozef Kráľ
apoštolský protonotár, titulárny opát skalský