Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Program Ora et Ars 2013

Kniznica v Rajhrade

Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium Ora et Ars Skalka vzniklo k úcte a podpore najstaršieho pútnického miesta na Slovensku: Skalky pri Trenčíne a jeho neopakovateľného genius loci. Je tiež venované – i pre dnešnú dobu stále aktuálnemu – odkazu benediktínskych mníchov a pustovníkov zo Skalky a hlavných patrónov Nitrianskej diecézy: sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Beňadikovi. Podujatie sa koná vždy v júni v areáli Malej a Veľkej Skalky pri Trenčíne a uskutočňuje sa so súhlasom nitrianskeho sídelného biskupa J. E. Mons. Viliama Judáka.

Sympózia sa v doterajších piatich ročníkoch 2008 – 2012 zúčastnilo 36 výtvarníkov zo šiestich štátov: Poľska, Českej republiky, Maďarska, Srbska, Ruskej federácie, Nemecka a 14 literátov zo Slovenska. Kurátorom sympózia i výstavy po sympóziu je historik a znalec umenia PhDr. Marián Kvasnička. Komunikáciu so slovesnými autormi zabezpečuje koordinátor literárnej sekcie, básnik a spisovateľ, Rudolf Dobiáš. Priorita v účasti sa kladie na autorov z krajín V4 a na podporu účastníkov z partnerských miest mesta Trenčín, ktoré je hlavným organizátorom podujatia. Významným spoluorganizátorom je i Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Všetky doterajšie ročníky podporilo i Ministerstvo kultúry SR a v posledných dvoch ročníkoch i Neinvestičný fond Beňadik, ktorý vznikol v roku 2011 na obnovu a rozvoj pútnického miesta Skalka pri Trenčíne. Podujatie počas piatich rokov podporilo i viacero fyzických, či právnických subjektov a veľa dobrovoľníkov.

Účastníci vytvoria počas podujatia výtvarné a literárne diela. Výber tejto tvorby i vizuálno-grafické zdokumentovanie diania na sympóziu každoročne mapuje reprezentačný katalóg. V posledných troch ročníkoch pribudla ku katalógu i kultúrno-historická príloha Okno. Príloha sumarizuje odborné príspevky autorov z vedeckej konferencie uskutočňovanej v jednom dni počas sympózia. Zostavovateľom a odborným garantom tejto prílohy i konferencie je Mgr. Igor Zmeták, PhD. Minuloročnou témou konferencie i prílohy bolo blížiace sa cyrilo-metodské jubileum pod názvom: 12 storočí kresťanstva v strednej Európe. Katalóg i príloha Okno sú verejnosti prezentované na posympoziálnej vernisáži, ktorá sa uskutočňuje v mesiaci júli, vždy v sobotu pred celoslovenskou púťou na Skalke pri Trenčíne. Veľkoformátová verzia katalógu je až do ďalšieho ročníka sympózia k dispozícii návštevníkom kláštora na Skalke. Takto upravené verzie katalógov jednotlivých ročníkov slúžia i na propagáciu a informovanosť nielen o sympóziu, ale i o pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne počas zvyšku roka na putovných výstavách, ktoré organizátori podľa možností realizujú z výberov výtvarných diel poskytnutých účastníkmi sympózia.

Katalógy a prílohy Okno zo sympózia Ora et Ars Skalka 2008 – 2012 a ďalšie informácie o pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne, jeho rozvoji a perspektívach je možné v elektronickej podobe vidieť na webovej stránke Neinvestičného fondu Beňadik • www.klastorskalka.sk/na-stiahnutie • Informácie o výstave i na • www.trencin.sk • www.tnos.sk •

Jozef Vydrnák, výtvarník.
Koordinátor výtvarnej sekcie sympózia Ora et Ars Skalka.

Program Ora et Ars 2013