Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Zasadnutie Správnej a Dozornej rady n.f. BEŇADIK

Dňa 4.2.2014 sa v sídle n.f. BEŇADIK na Mariánskom námestí v Trenčíne uskutočnilo zasadnutie Správnej a Dozornej rady n.f. s nasledovným programom:

1.    Správa o činnosti n.f. BEŇADIK za r. 2013
2.    Hospodárenie n.f. BEŇADIK za r. 2013
3.    Plán činností n.f. BEŇADIK na r. 2014
4.    Návrh rozpočtu n.f. BEŇADIK na r. 2014
5.    Zmena Štatútu n.f. BEŇADIK
6.    Zmena  orgánov n.f. BEŇADIK
7.    Rôzne:
·    schválenie nového loga
·    schválenie zmlúv o spolupráci s obcami Zamarovce a Skalka n/V

Zo zasadnutia prinášame niekoľko najzaujímavejších informácií:

- n.f. BEŇADIK zhromaždil za rok 2013 spolu 49 443,42 €, na realizáciu plánu r. 2013 bolo vynaložené spolu 45 234,77 €. Medzi najvýznamnejšie akcie roku 2013 patrili:

·    obnova schodov do Rajskej záhrady na Veľkej Skalke za podpory Nadácie VÚB
·    vybudovanie chráničky pre vodovod a osvetlenie Krížovej cesty na Malej Skalke
·    benefičný Mariánsky koncert 8.9.2013 na nádvorí Trenčianskeho hradu

- pre rok 2014 bol prijatý Plán činností a Návrh rozpočtu v celkovej sume príjmov 63 100 € a výdajov 65 350 €. Medzi najvýznamnejšie plánované aktivity v r. 2014 patria:

·    sanácia severovýchodného múra kláštora na Veľkej Skalke
·    dokončenie projektu SO 113 Pasívna ochrana skalného brala
·    vybudovanie vodného zdroja na Veľkej Skalke
·    umiestnenie viacerých informačných tabúľ v okolí PMS a Trenčína
·    4. ročník benefičného Mariánskeho koncertu 12.9.2014 na nádvorí Trenčianskeho hradu
·    ďalšie aktivity


Na zasadnutí Správnej rady sa zriaďovatelia uzniesli na zmene Štatútu n.f. BEŇADIK (zníženie počtu členov Správnej rady z 8 na 6) a boli zvolené nové orgány n.f.:

Správna rada v zložení:
Mons. Viliam Judák – predseda správnej rady
Ing. Stanislav Biroš – podpredseda správnej rady
Ing. Ľubomír Plško - podpredseda správnej rady
Mons. Milan Kupčík – člen správnej rady
MUDr. Pavol Sedláček, MPH – člen správnej rady
Mgr. Ján Smolka – člen správnej rady

Dozorná rada v zložení:
Ing. Milan Cagala, CSc. – predseda dozornej rady
Mgr. Richard Rybníček – člen dozornej rady
Mons. Štefan Vallo  – člen dozornej rady

Správca n.f.:
Mgr. Ing. Martin Štofko - správca