Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

N.F. Beňadik

ROZVOJ PÚTNICKEHO MIESTA SKALKA

I. ÚVOD

Na začiatku 11. storočia pokračovalo zakoreňovanie kresťanstva
v stredoeurópskom priestore, najmä po zásluhe slovanských vierozvestcov
sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda, ale aj ich nasledovníkov sv. Gorazda a ďalších.

K horlivým šíriteľom kresťanskej viery patrili bezo sporu aj benediktínski mnísi sv. Andrej-Svorad a sv. Benedikt (Beňadik). Prvý bol Poliak a na Slovensko do Nitry utiekol pred prenasledovaním kresťanov v Poľsku, druhý bol Slovák, Svoradov učeník a mladší spolubrat. Ich význam okrem iného potvrdzuje, že boli zaradení do pätice zbierky svätcov Uhorska (sv. Štefan, uhorský kráľ, sv. Imrich, sv. Gorazd, sv. Andrej-Svorad, sv. Benedikt). Pre Slovensko a našu kresťanskú históriu majú títo dvaja svätci - pustovníci mimoriadny význam a aj z tohto dôvodu sú patrónmi Nitrianskej diecézy. Ich vonkajší i vnútorný život bol usmerňovaný v duchu hesla „ORA ET LABORA - Modli sa a pracuj". Ich spoločné pôsobisko bolo v kláštore v Nitre na Zobore, ale najmä pustovnícky život na Skalke pri Trenčíne.II. PÚTNICKÉ MIESTO SKALKA

Naši predkovia si z úcty k svätcom - sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Benediktovi ozdobili miesta kde pôsobili pomníkmi, jednak na Nitrianskom Zobore, ale aj na Trenčianskej Skalke.

Dňa 17. júla 1224 nitriansky biskup Jakub I. slávnostne posvätil jaskyňu na Skalke, v ktorej žili svätí pustovníci a kde sv. Benedikt zomrel mučeníckou smrťou. Rovnako tu bolo založené opátstvo sv. Benedikta a postavený Benediktínsky kláštor s kostolom. Neskôr bolo toto miesto zverené Jezuitom, ale po zrušení jezuitského rádu bol kláštor i kostol opustený a postupne chátral. V r. 1853 sa hlavne pričinením trenčianskeho farára Ľudovíta Stáreka zrúcaniny čiastočne obnovili. Dňa 17. júla 1853 na sviatok našich svätcov bol novo opravený kostolík, za účasti množstva pútnikov, vysvätený. Odvtedy sa na tento sviatok, alebo na nasledujúcu nedeľu schádzajú každoročne pútnici k úcte sv. Andreja-Svorada a sv. Benedikta na tomto mieste. O ďalší rozvoj pútnického miesta sa zaslúžil najmä nitriansky biskup Dr.Karol Kmeťko
postavením nového kostola na Skalke nad riekou Váh. Tento kostol bol postavený vďaka zbierke amerických a domácich Slovákov. Posviacka sa konala 12. júla 1924.Toto pútnické miesto utrpelo veľa i počas komunizmu, kedy boli zostatky kláštora barbarsky ruinované. K obnoveniu došlo až po r. 1989 a dnes sú využívané obe časti, tzv. Veľká Skalka (bývalý kláštor) i tzv. Malá Skalka (kostol sv. Andreja-Svorada a sv. Benedikta) najmä na každoročnej púti okolo 17. júla tiež na medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS, organizované k pocte a podpore odkazu kresťanskej Skalky.III. ROZVOJ PÚTNICKÉHO MIESTA SKALKA

Pre uvedomenie si, zachovanie a zvýraznenie významu svätcov sv. Andreja -Svorada a sv. Benedikta nielen pre Slovákov, ale i Poliakov, Čechov, Maďarov a Chorvátov je žiaduce venovať sa ich duchovnému odkazu a príkladu v zmysle ich hesla „ORA ET LABORA". Jednou z mimoriadne významných foriem, ktorá môže tento zámer podporiť je obnovenie a rozšírenie samotného pútnického miesta a následné oživenie činnosti na tomto mieste, ktorá by sa neobmedzovala len na júlovú púť a jej sprievodné aktivity, ale bola by využívaná celoročne pre duchovné, kultúrno-spoločenské akcie a podporu „kultúrneho" turizmu v prekrásnom prostredí Považia.

Základným zámerom aktivít nitrianskej diecézy, ale aj neziskovej organizácie SKALKA je vybudovať minimálnu infraštruktúru na tzv. Veľkej Skalke - bývalom kláštore a rekonštrukcia pútnického domu pri kostole na tzv. Malej Skalke.III.1. Vybudovanie infraštruktúry Veľkej Skalky

Priestor bývalého kláštora je kultúrna pamiatka a je čiastočne obnovená (kaplnka, jaskyňa, nádvorie, prístupová cesta). Využíva sa na duchovné účely a je otvorená v letných mesiacoch pre pútnikov a turistov. Tradične sa tam koná v mesiaci júl veľmi hodnotné medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS, ktoré vrcholí vernisážou a kultúrnym programom v predvečer púte na Skalku.

Pre ďalší rozvoj týchto aktivít je potrebné vybudovať:
- v priestoroch kláštora minimálne technické zázemie vo forme WC s tečúcou vodou pre návštevníkov a dobrovoľný personál a priestor pre zabezpečenie prevádzky. Tento zámer je predmetom projektu „Obnova kultúrnej pamiatky" pozostávajúceho zo štyroch stavebných objektov:
SO1 Prevádzková miestnosť a sklad
SO2 Prekrytie priestoru pri vstupe
SO3 Sanácia JZ múra a odvodnenie priľahlých plôch
SO4 Nutné úpravy na priľahlých múroch

Investorom projektu je Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Trenčín.
Spracovateľom projektu je Ing. Brešťanský Jaromír a kolektív, STAVOMAX
Trenčín.
Prevádzkovateľom zariadenia bude Beňadik, n.o. so sídlom v Trenčíne,
ktorej zakladateľom bude Biskupský úrad Nitra.

Pre názor v prílohách uvádzame:
v prílohe č. 1a-h: Súbor fotografií z priestorov kláštora
v prílohe č. 2: Bulletin z 3. ročníka sympózia ORA ET ARS
v prílohe č. 3: Výkres „Prevádzková miestnosť a sklad"
v prílohe č. 4: Výkres „Sanácia JZ múra a odvodnenie"

Predpokladané náklady na realizáciu všetkých štyroch stavebných objektov na
základe výkazu výmer budú 95 tis. EUR.

- dobudovať bezpečný prístup z parkoviska pri štátnej ceste č. 507 do kláštora (schodisko)
- rozšíriť parkovisko a vybaviť ho nevyhnutným zariadením (WC, odpadkové koše, odpočinkové lavice)
- nasvietenie objektov kláštora.III.2. Rekonštrukcia pútnického domu Skalka na Malej Skalke

V priľahlých priestoroch kostola sv. Andreja-Svorada a sv. Benedikta je pútnický dom, pozri príloha č. 5: Letecký pohľad na Malú Skalku. Tento pútnicky dom je prakticky nefunkčný, pretože nemá zdroj pitnej vody, budova je poškodená a v súčasnom stave je prakticky nepoužiteľná. Pre nový zámer rozvoja pútnického miesta Skalka je potrebné zabezpečiť zdroj pitnej vody a budovu pútnického domu zrekonštruovať. Otázka zdroja pitnej vody je v riešení. V súčasnosti je vypracovaný projekt vodovodu, prebieha stavebné konanie a v r. 2011 sa predpokladá zahájenie výstavby vodovodu, ktorého investorom je Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, Trenčín.

Pre rekonštrukciu pútnického domu je spracovaný projekt, autor Ing. arch. Dušan Drobný, MK PROJEKT Trenčín. Investorom bude Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Trenčín. V prílohe č. 6 uvádzame fotografie pútnického domu v súčasnej situácii. V prílohe č. 7 Architektonický návrh zrenovovaného pútnického domu - pohľady, v prílohe č. 8 Architektonický návrh - situácia.

Zrekonštruovaný pútnický dom by mal svojou funkcionalitou podporiť rozvoj pútnického miesta Skalka z hľadiska duchovného, kultúrno-spoločenského i rozvoja turizmu. Vzhľadom na nadnárodný význam svätcov (Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Česko, Chorvátsko) by aj toto miesto malo získať medzinárodný, minimálne Višegrádsky význam.
Základné funkcie, ktoré by mal pútnický dom plniť:
- zázemie pre duchovnú činnosť počas púte i celoročne
- možnosť organizovať duchovné cvičenia, vzdelávacie aktivity, stretnutia kresťanskej mládeže a kresťanských rodín, ekumenické aktivity
- servis pre pútnikov a turistov vo forme sociálnych zariadení a občerstvenia
- servis pre akcie v kostole sv. Andreja-Svorada a sv. Benedikta (sv.omše, krsty, sobáše a pod.)
- ubytovacie a stravovacie služby pre aktivity pútnického centra (neziskového charakteru).

Prevádzkovateľom pútnického domu bude Beňadik n.o. Trenčín, ktorej zakladateľom bude Rímsko-katolícka cirkev, biskupstvo Nitra.

Predpokladané realizačné náklady, ktoré sú odhadované na sumu 1,7 mil. € budú kombinovane pokryté zo zdrojov Biskupstva Nitra, Opátstva Skalka, TSK, Mesta Trenčín, okolitých obcí, súkromných sponzorov, benefičných aktivít, zbierok veriacich a pod.III.3. Prekrytie vonkajšieho bočného oltára

Ústredným miestom (svätyňou) pri sv. omšiach a iných liturgických slávnostiach (najmä v letných mesiacoch počas pútí) je priestor bočného oltára. Toto miesto je prekrývané pomocou oceľovej konštrukcie a plachty. Tieto priestory budú dobudované o stabilné prekrytie (drevená konštrukcia so strešnou krytinou rovnakou ako strecha kostola) a vydláždenie prekrytého priestoru a vstupu k oltáru. V prílohe č. 9: Pohľad na súčasný stav a v prílohe č. 10: Architektonický návrh nového prekrytia, predpokladané náklady dlažby a vstupu sú 65 tis. EUR
Zdroje:
„Z múdrostí našich otcov". V- Judák
„Životy víťazov 3." , K.Mečiar
Pútnický dom Skalka - projekt, Ing.arch. D. Drobný
Obnova kultúrnej pamiatky - Veľká Skalka - projekt, Ing. J.Brešťanský


Spracoval: Ing. Ľubomír PLŠKO APRÍL 2011