Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Nová výzva

SLOVÁCI! KRESŤANIA!
Obnovme pomník našej kresťansko-národnej slobody!
Naplňme túžby našich predchodcov a vybudujme
svätyňu SKALKA - dôstojné miesto nášho nábožensko-kultúrneho života!
Prispejme našej lepšej budúcnosti!
V pamätný deň 13. februára roku 1921 boli v Nitre vysvätení prví traja slovenskí biskupi. V ten istý deň početná skupina slovenských cirkevných a občianskych osobností na čele s Andrejom Hlinkom, povzbudení a nadšení tým, že svätá Rímska Stolica uznala našu Československú republiku za samostatný a zvrchovaný štát a tým nám priznala i právo na svojich biskupov, prijali ušľachtilý zámer ako prejaviť za to vďačnosť Všemohúcemu Bohu. Týmto zámerom bolo vystavať na starobylej Skalke nádherný chrám s misijným kláštorom, ktorý by bol našou národnou katolíckou svätyňou a ohniskom nášho cirkevno-národného života.

Dnes vieme ako sa tento ušľachtilý plán podarilo naplniť a ako bol v ťažkých rokoch náboženského útlaku marený. Tak, ako naši úctyhodní predchodcovia zahoreli túžbou uctiť si pamiatku našich národných svätých a rozhodli sa napraviť to, čo sa zanedbalo, aby ich nikto z nevďačnosti obviňovať nemohol, tak aj my, dnešní súčasníci, prijímame plán obnovenia a rozvoja pútnického miesta Skalka. Želáme si, aby dnes, keď naša viera v Boha Všemohúceho je nielen v našom národe, ale v celom svete nahlodávaná nerešpektovaním Božích zákonov, neúctou k životu a potláčaním ľudskej dôstojnosti, atakovaná sekularizmom a konzumným životom, aby sme na Skalke dobudovali dôležité pútnické miesto, kde sa bude náš národ posilňovať vo viere, rozvíjať kresťanskú kultúru a vzdelanie, posilňovať sa národne, ale pohostinne vítať i pútnikov z iných národov. Miesto, kde bude môcť naša mládež čerpať inšpiráciu z bohatých tradícií, rozvíjať svojho ducha, posilňovať svoje zdravé sebavedomie a odolnosť voči nepravdám a zlu všetkého druhu.

Na 90-te výročie vysvätenia slovenských biskupov a vyhlásenia predstaviteľov elity slovenského národa vybudovať pútnickú Skalku, sa k tomuto zámeru a odkazu hlásime a chceme v tomto úsilí pokračovať. Chceme obetovať svoje schopnosti a sily, zhromaždiť potrebné prostriedky a takto s pomocou Božou dielo našich predkov rozvinúť a zveľadiť. Chceme sprístupniť priestory Veľkej Skalky pre množstvo pútnikov a turistov z celej Európy. Chceme vybudovať pútnický dom, ktorý bude slúžiť k duchovným, kultúrno-spoločenským a vzdelávacím aktivitám. Chceme, aby naša Skalka získala medzinárodný význam a bola miestom stretnutí príslušníkov rôznych národov a tiež miestom kresťanského ekumenizmu.

Ukážme, že aj v nás žije horlivosť našich predkov, ktorých si ctíme.


Na Skalke, 20. februára 2011