Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Stará výzva

Slováci! Katolíci!
Vystavme pomník našej cirkevno-národnej slobody!
Obnovme chrám našich slovenských patrónov, sv. Andreja a Beňadika s
misijným ústavom pre celé Slovensko!
Položme základ našej lepšej budúcnosti!
Vysviacka troch prvých slovenských biskupov v Nitre 13. februára r. 1921 má nesmierne veľký cirkevný a národný význam.

Tento neoceniteľný význam väzí v tom, že svätá Stolica rímska uznala našu Československú republiku za samostatný, svrchovaný štát a tým priznala nám právo na svojich vlastných biskupov.

Synovia nášho drahého slovenského národa sú povýšení na prestol cirkevný a pomazaní za nástupcov apoštolských.

V nich sám slovenský národ je povýšený a zvláštne slovenská chudoba oslávená, z ktorej oni všetci vyšli.

Už máme troch slovenských biskupov, ktorí sú kosťou z kostí našich, krvou z krvi našej, ktorí našej duši, našemu smýšlaniu, naším túžbam a žiadostiam rozumejú a citove s nami úplne splynú. Celý národ budú nosiť v srdci svojom.

Ako najvyšší naši pastieri s mocou apoštolskou budú nás riadiť a spravovať, aby sme až do smrti vernými zostali tej cirkvi, ktorá je dľa slov sv. Pavla apoštola „stĺpom a oporou pravdy".

Nekonečne sa tešíme, že Boh Všemohúci, ktorý riadi osudy všetkých národov vyslyšal naše úpenlivé prosby a dal nám arcipastierov, ktorí stádo sebe sverené do prístavu pokoja a blaženosti povedú.

Pamiatku tejto významnej posviacky v meste Metodovom na znak našej vďačnosti oproti Bohu musíme vhodným spôsobom zvečniť.

A myslíme, že cieľu najprimeranejšie bude, keď v utešenej župe Trenčianskej, krásnymi horami ovenčenej, na starobylej Skalke, kde prví slovenskí svätí pustovníci žili. Nádherný chrám s misijným kláštorom vystavíme, ktorý by bol našou národnou katolíckou svätynou a ohniskom nášho cirkevno-národného života.

Pútnických miest aj národ slovenský má dosť, nemáme však takej svätyny, akú majú Moravania na Velehrade, Francúzi v Lurde, Poliaci v Čenstochove, ktorú by celý národ za svoju považoval a na ktorú by s posvätnou úctou hľadel.

Na Skalke a jej čarokrásnom okolí žili v rozhraní X. a XI. stoletia svätí Svorad (Andrej) a Beňadik prví slovenskí pustovníci, ktorých pamiatka, prísny kajúcny život a blahodarné účinkovanie pri rozširovaní kresťanskej viery a osvety až po dnes sa udržala v mysli nášho ľudu slovenského.

Ku cti týchto svätých pustovníkov nitrianski biskupi v XVII. století vystavili síce chrám s kláštorom, tento bol však v XVIII. století srúcaný.

Dlhý čas len srúcaniny označovali toto pamätné miesto, avšak zbožný okolitý ľud slovenský ani vtedy neprestával svoje obvyklé pobožnosti pri týchto srúcaninách vykonávať.
Konečne r. 1853 z láskavých milodarov ľudu slovenského skromný kostolík bol na tom mieste postavený a 17. júla tohože roku k úcte týchto našich svätých krajanov slávne vysvätený.

Každý národ si ctí pamiatku svojich národných svätých a veľkolepé chrámy stavia na tých miestach, kde oni pôsobili. Len naši národní svätí mali skromnú pamiatku.

Čo sa zanedbalo, musíme to napraviť, aby nás z nevďačnosti nikto obviňovať nemohol.
A dnešná doba je na to najpríhodnejšia.

Dlhá svetová pre nás šťastlive sa skončila. Priniesla nám národnú slobodu v cirkevnom ohľade. Máme svojich slovenských biskupov svätou Stolicou rímskou vymenovaných.
Na pamiatku šťastlivého skončenia dlhej války, vydobytia našej slobody a posviacky prvých slovenských biskupov hodláme na tomto mieste z povďačnosti oproti Bohu veľkolepý chrám vystaviť s misijným kláštorom a primeranými budovami, kde by sa Slováci katolíci z celého Slovenska schádzali, vo svätej našej viere a národnom povedomí posilnili, kde by sa sväté missie, duchovné cvičenia a iné pobožnosti pre rôzne vrstvy národa stále odbavovaly, obrady v staroslovianskom jazyku obnovily, tak ako s a to deje na Velehrade, slovom kde by ustavične plápolalo ohnište kresťanskej viery, osvety a rodolásky.

Na toto veľkolepé dielo slovenskej povďačnosti prosíme láskavé milodary našich verných, obetavých Slovákov-katolíkov.

Keď sa židia zo zajatia egyptského vyslobodili, a Mojžiš pri vrchu Sinai chcel svätý stánok vystaviť. Židia na jeho vyzvanie ochotne a s radosťou obetovali svoje poklady a drahokamy k ozdobe stánku Pánovho.

My len haliere prosíme a to, čo každý dľa svojich hmotných pomerov obetovať môže.
Keď každý Slovák niečím prispeje, náš cieľ bude obsiahnutý.

Ukážme, že žije v nás horlivosť našich predkov a že na cirkevné a národné ciele vieme obetovať.

Milodary prosíme zasielať na „Biskupský Úrad Nitra, Hrad.".

Túto základinu sv. Andreja a Beňadika spravovať bude z duchovných a svetských pozostávajúci 6 členový výbor, ktorý bude oprávnený podporami umožniť aj vydržiavanie ľudových sv. misií na tých miestach Slovenska, kde chudobní veriaci alebo duchovní pre nedostatok hmotných prostriedkov nemôžu si povolať misionárov.

V Nitre, v deň slávnosti, 13.febr. 1921

ANDREJ HLINKA, poslanec, farár
Dr. KAROL KMEŤKO, nitriansky biskup
Dr. Ján KOHÚT, bisk. vikár
DEMETER ĎURČANSKÝ, bisk. vikár
Dr. JÁN BREŽNÝ, šarišský župan
MATEJ MURIN, riaditeľ továrne
P. VENDELÍN JAVORKA, S.J., rektor Jezuitov
Dr. ANDREJ BIELEK, dekan teol. fakulty
Dr. PAVEL ŽIŽKA, professor
Dr. JOZEF BUDAY, poslanec, profesor
Dr. JOZEF TISO, profesor, bisk. tajomník
Dr. ALOIS KOLÍSEK, profesor teol. fakulty
ANTON HROMADA, redaktor, konsist. poradca
Dr. AUGUSTIN FISCHER-COLBRIE, košický biskup
JÁN VOJTAŠŠÁK, spišský biskup
Fr. RICHARD OSVALD, arcibiskup, vikár
Dr. JOZEF BELLAI, trenčiansky župan
KAROL. A. MEDVECKÝ, cirk. referent
Dr. JÁN KOVALIK, senátor
P.WOLFGANG MEDLEN, delegát-prov. radu Sv. Františka
JÁN POSTÉNYI, správca Spolku sv. Vojtecha
IGNÁC GREBÁČ - ORLOV, spisovateľ, redaktor
TOMÁŠ RUŽIČKA, farár, hl. školdozorca
Dr. KAROL KRČMÉRY st., správa gymnázia
Dr. KAROL KRČMÉRY ml., riaditeľ župnej nemocnice
Dr. FERDIŠ JURIGA, poslanec
FLORIÁN TOMÁNEK, poslanec, redaktor